Základná škola Jasov


Október 2021
vvch.jpg


MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC

25. októbra 2021 si žiaci našej školy s pani učiteľkou Mgr. Renátou Kozelovou pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc.

image0__6_.jpg
image2__3_.jpg
image3__4_.jpg


MESIAC OKTÓBER SA NESIE V DUCHU ÚCTY K STARŠÍM

Mesiac október sa nesie v duchu úcty k starším. Preto si aj žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Andrejky Šulanovej pripomenuli starých rodičov, a pri tejto príležitosti pre nich pripravili pekné pozdravy.

image0__7_.jpg
image1__5_.jpg
image2__4_.jpg
image3__5_.jpg
image4__4_.jpg
image5__2_.jpg

HALLOWEEN V NAŠEJ ŠKOLE

V stredu 27. októbra, posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami, sme si na škole urobili Halloween.

Prípravy naň prebiehali už od začiatku týždňa. Niektorí žiaci vyrábali masky s pomocou vyučujúcich, iní zas stavili na vlastnú kreativitu. S týmito maskami sa žiaci mohli zapojiť do „Halloweenskej súťaže o najkrajšiu masku“.

Súťažiaci, ktorí sa zapojili boli ocenení diplomami, ktoré im odovzdal pán riaditeľ a sladkou odmenou, ktorú im odovzdali zástupcovia RŠ.

1. miesto – Natália, VIII.B
2. miesto – Jozef, VI.A
3. miesto – Rebeka a Vanesa, V.A

image0__10_.jpg
foto_1.jpg
foto_2_1_.jpg
foto_3_1_.jpg
foto_4_1_.jpg
foto_5_1_.jpg
fot_6.jpg
foto_7_1_.jpg


AJ V NAŠEJ ŠKOLE BOLA ,,ŠARKANIÁDA“.

Jesenný rituál - púšťanie šarkanov obľubujú nielen deti, ale aj dospelí. Púšťanie šarkanov je zdravý, ekologický, vekovo neobmedzený druh športu a preto si naši žiaci z I. stupňa pod vedením triednych učiteľov vyrobili krásnych šarkanov. Na znak veľkej jesennej oslavy šarkanov, boli najusilovnejšie triedy ocenené diplomami:

1. miesto – I.D
2. miesto – II.A
3. miesto – IV.B

image20.jpg
244409806_10_9531059443_n.jpg
244417673_13_5232400296_n.jpg
244421763_44_0332837197_n.jpg
244425383_28_5827398444_n.jpg
244502648_42_9465346114_n.jpg
244505823_98_7456924859_n.jpg
244507234_12_5886568941_n.jpg
244556540_98_6169120587_n.jpg
244655942_39_8046110156_n.jpg
244721750_58_1147741756_n.jpg
244749392_27_5490000095_n.jpg
244754920_37_7423487374_n.jpg
244804703_27_7606169277_n.jpg
244998229_40_4476437212_n.jpg
image11.jpg
image12.jpg
image13.jpg
image14.jpg
image15.jpg
image16.jpg
image17.jpg
image18.jpg
244404846_23_3218077755_n.jpg


SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

Pri príležitosti Svetového dňa výživy, ktorý zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa, pripravili žiaci špeciálnych tried pod vedením pani učiteľky Ing. Márie Tóthovej a Mgr. Mišky Nálevankovej výstavu zdravých pokrmov spojenú s ochutnávkou.

image0__4_.jpg


DEŇ JABLKA

Deň jablka - 21. október je deň, kedy si viac ako inokedy pripomíname význam jabĺk pre zdravie človeka. Pri tejto príležitosti, v rámci vyučovania i mimovyučovacích aktivít, žiaci 1.stupňa a špeciálnych tried vytvorili viacero výtvarných prác, ktoré sú vystavené pri školskej jedálni našej základnej školy.

image0__5_.jpg
image1__4_.jpg
image2__2_.jpg
image3__3_.jpg
image4__3_.jpg
image5__1_.jpg
image6__1_.jpg
image7.jpg


NAŠI ŽIACI SA ZAPOJILI DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „STRAŠIDELNÝ HALLOWEEN“

halloween.jpg

BESEDA SO SOCIÁLNOU PEDAGOGIČKOU NA TÉMU
FUNKCIE ŠTÁTU – VÝCHOVNÁ FUNKCIA

image1__3_.jpg
image2__1_.jpg
image3__2_.jpg
image4__2_.jpg

PREDNÁŠKA O ŠTÚDIU V STREDNEJ INTERNÁTNEJ ŠKOLE V PRAKOVCIACH
S UKÁŽKAMI PRÁC ŽIAKOV

image1__2_.jpg
image3__1_.jpg
image4__1_.jpg
image5.jpg
image6.jpg
image8.jpg


TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV

V dňoch 4. - 6. 10. 2021 absolvovali žiaci 1.ročníkov testovanie pohybových predpokladov s cieľom zistiť, či v prváčikoch drieme športový talent. V týchto dňoch bol v telocvični už od rána neobvyklý ruch. Pán učiteľ Mgr. E. Brada a Mgr. I. Novotný a asistenti učiteľa Bc. E. Sorger a S.Polyák pripravovali materiál, športové náradie, náčinie a stanovištia na testovanie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 žiakov zo štyroch prváckych tried.


244031824_39_560970_n__1_.jpg
244360688_24_3668642323_n.jpg
244126616_40_2441057946_n.jpg
244346770_13_6816739077_n.jpg
244087184_29_3616363570_n.jpg
244114295_38_8105029412_n.jpg
244257973_25_7398938141_n.jpg
244281146_12_5998960955_n.jpg


ÚČELOVÉ CVIČENIE

Dňa 7. a 8. októbra 2021 žiaci II. stupňa absolvovali účelové cvičenie. Cieľom teoretickej časti bolo rozšíriť vedomosti žiakov z oblasti ochrany života a zdravia. Praktická časť prebehla na futbalovom ihrisku a bola zameraná na základné informácie a plnenie úloh. Venovali sme sa týmto témam: riešenie mimoriadnych situácií, zásady pohybu a pobytu v prírode, zdravotná príprava, dopravná výchova a športové aktivity. Žiaci boli rozdelení do družstiev podľa tried a všetci sa zapájali s veľkým nadšením a elánom do plnenia zaujímavo pripravených úloh na jednotlivých stanovištiach. Najúspešnejšie triedy boli ocenené diplomami. K príjemnej atmosfére nám prispelo aj krásne slnečné počasie.1_106_.jpg
2_103_.jpg
3_96_.jpg
4_78_.jpg
5_67_.jpg
6_61_.jpg
7_44_.jpg
8_42_.jpg
9_33_.jpg
10_34_.jpg
11_26_.jpg
12_25_.jpg
13_23_.jpg
14_18_.jpg
15_16_.jpg